Urząd Miejski w Łaziskach Górnych informuje, że
od dnia 1 września 2021 roku do dnia 15 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów, na rok szkolny 2021/2022.
Stypendium szkolne przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Uchwała XXXII/280/05 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 kwietnia 2005r. ze zmianami) w drodze decyzji administracyjnej :

  1. uczniom zamieszkałym na terenie miasta Łaziska Górne, których dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 528 zł netto /miesięcznie,
  2. na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów poniesionych na rzeczy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności  zakupu podręczników, innych pomocy naukowych; na podstawie dostarczonych dokumentów (oryginałów faktur i rachunków) potwierdzających poniesione koszty,   

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za miesiąc sierpień br.

Dokumenty można składać po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu stypendium, czyli po 14 dniach (dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą sprzed wydania decyzji, dotyczących zakupu rzeczy niezbędnych do rozpoczęcia roku szkolnego np.: podręczników, artykułów szkolnych).
Druki wniosków można odebrać i składać w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu – ul. św. Jana Pawła II 1, budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej- II piętro.