Regulaminy

Regulaminy

Anna Garczorz

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie w godz. 7.45 - 15.00
 2. Uczniowie korzystający z biblioteki są zobowiązani do przestrzegania jej regulaminu.
 3. Uczniowie wypożyczający książki powinni zostawić wierzchnie okrycia w szafkach szkolnych.
 4. Jednorazowa można wypożyczać 3 woluminy.
 5. Okres wypożyczania nie może przekroczyć 14 dni.
 6. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia, pod warunkiem braku zapotrzebowania na dana książkę ze strony innych czytelników.
 7. Z zasobów księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek oraz oceny ich stanu przed wypożyczeniem. O wszelkich zanieczyszczeniach i uszkodzeniach książek należy poinformować bibliotekarza.
 9. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.
 10. Czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
 11. Niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawieni prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

Regulamin czytelni szkolnej

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
 2. W czytelni obowiązuje cisza i zakaż spożywania posiłków.
 3. Książki przyniesione do czytelni należy zgłosić bibliotekarzowi.
 4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.
 5. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
 6. Czytelnicy są zobowiązani do poszanowania książek, map, rycin, fotografii.
 7. Czytelnicy ponoszą materialna odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy.
 8. Czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania oraz nie przeszkadzania innym w czytaniu.
 9. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

Regulamin Internatowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki a jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz.
  2.    Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza dzieci mogą korzystać z gier edukacyjnych.
  3.    Czas pracy ucznia przy komputerze wynosi maksymalnie 1 godzinę lekcyjną, podczas przerw nie korzysta się z komputerów.
  4.    Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować może maksymalnie 2 osoby.
  5.    Aby skorzystać z ICIM należy wcześniej się zapisać na określony dzień i godzinę.
  6.    Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
  7.    W ICIM obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
  8.    Komputer może być wykorzystywany do przeglądania dyskietek, CD- ROM-ów i płyt DVD i innych nośników tylko z zasobów biblioteki. Programy komputerowe udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów podczas zajęć w pracowni komputerowej.
  9.    Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, płyty CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie bibliotekarz.
  10.    Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta lub zamknąć system a stanowisko komputerowe należy pozostawić w idealnym porządku.
  11.    Za szkody wyrządzone w ICIM w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik, a w przypadku ucznia, jego rodzice (prawni opiekunowie). W przypadku wprowadzenia wirusów komputerowych lub innego działania niezgodnego z prawem użytkownik ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami kodeksu karnego.
  12.    Za nieprzestrzeganie regulaminu lub przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w ICIM bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania z ICIM informując o tym dyrektora.
  13.    Zabrania się:
  •    składowania własnych i usuwania istniejących plików na dyskach twardych.
  •    dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem, włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela,
  •    instalowania własnych programów, korzystania z komunikatorów internetowych (np. Skype, Tlen, Gadu-Gadu itp.), wysyłania wiadomości tekstowych, korzystania z poczty elektronicznej.