Zarządzenie Dyrektora szkoły obowiązujące od 18 maja 2020 r.

Mariusz Respondek

Od 18 maja w związku z rozpoczęciem w szkole wybranych zajęć wprowadza się Zarządzeniem dyrektora szkoły następujące procedur:
1.    Procedury bezpieczeństwa, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.   Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

Pracownicy, rodzice oraz uczniowie zobowiązani są do zapoznania się i stosowania.

W szkole rozpoczną się następujące zajęcia:
•    Od 18 maja 2020 uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają możliwość za zgodą rodziców uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem na terenie szkoły.
•    Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
•    Od 25 maja 2020r uczniowie klasy VIII oraz od 1 czerwca 2020r uczniowie klas IV – VII mają możliwość za zgodą rodziców uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami przedmiotów na terenie szkoły.
•    Udział w w/w zajęciach jest możliwy po uprzedniej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów oraz wypisania stosownych wniosków.


Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, MZ i MEN dla szkół podstawowych:

- zajęcia rewalidacyjne

- edukacja wczesnoszkolna

- konsultacje dla uczniów