Szkoła

Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci spoza obwodu

Iwona Płocha

Terminarz rekrutacji:
•    od 1 czerwca do 4 czerwca br. do godz.15.00 - składanie wniosków przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

•    22 czerwca 2020r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do kl.1 w SP1
•    23 czerwca-24 czerwca 2020 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do kl. 1 w SP1, w postaci pisemnego oświadczenia.
•    25 czerwca 2020r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych kl. 1  w SP1

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klasy I w SP Nr1 oraz druki w/w dokumentów znajdują się na stronie internetowej szkoły. Można je również otrzymać w sekretariacie SP Nr 1. Sekretariat szkoły jest czynny w dni robocze w godz. 7.00-15.00, telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły 32 2241 044 lub 515 787 377.