Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu.

Dzieci spoza obwodu mogą zostać przyjęte na pisemny wniosek obojga rodziców/prawnych opiekunów, w przypadku wolnych miejsc.

Dla dzieci spoza obwodu jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.
Terminarz rekrutacji:

  • od 30 maja do 6 czerwca br. do godz.15.00 - składanie wniosków przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 20 czerwca 2023r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do kl.1 w SP1
  • 21 czerwca-23 czerwca 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do kl. 1 w SP1, w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 27 czerwca 2023r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych kl. 1  w SP1

Sekretariat szkoły jest czynny w dni robocze w godz. 7.00-15.00, telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły 32 2241 044.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. 1.02 MB (PDF) - pobierz

Oświadczenie o wielodzietności. 1,18MB (PDF) - pobierz

Oświadczenie o przydzieleniu asystenta rodziny. 758 KB (PDF) - pobierz

Oświadczenie o odległości szkoły od miejsca zamieszkania dziecka. 761KB (PDF) - pobierz

Oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych dziecka. 765 KB (PDF) - pobierzUCHWAŁA NR XXIV/240/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Łaziska Górne 133 KB (PDF) - pobierz

Zarządzenie nr 514/1580/2022 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na wolne miejsca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 176KB (PDF) - pobierz