Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej. Działalność ta wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych jest szkołą publiczną zapewniającą bezpłatne nauczanie. Cykl kształcenia w  w szkole  trwa 8 lat.

Szkoła realizuje wychowanie przedszkolne obejmujące dzieci w wieku 6 lat. W wyjątkowych wypadkach do oddziałów przedszkolnych w miarę posiadanych miejsc przyjmowane są dzieci młodsze.

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łaziska Górne a nadzór pod względem pedagogicznym sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

2) umożliwia wszechstronne wychowanie i przygotowanie do obowiązków szkolnych;

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;

5) szkoła realizuje edukację przedszkolną, której celem nadrzędnym jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzającą do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.