Zakres obowiązków pedagoga,psychologa:-prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych  uczniów,  w  tym  diagnozowanie indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości psychofizycznych  uczniów  w  celu  określenia  mocnych  stron,  predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w  funkcjonowaniu  uczniów,  w  tym  barier  i ograniczeń    utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły,

-diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu  rozwiązywania  problemów wychowawczych stanowiących barierę  i ograniczających  aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,

-udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

-podejmowanie  działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

-minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom zachowania  oraz  inicjowanie  różnych  form
pomocy  w  środowisku  szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

-inicjowanie  i prowadzenie  działań  mediacyjnych  i  interwencyjnych  w  sytuacjach kryzysowych,

-pomoc  rodzicom  i  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu  indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

Zakres obowiązków pedagoga specjalnego:

-  rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności,

-  prowadzenie badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia: mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,


-  rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

- określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

- współpraca z zespołem mającym opracować IPET;