Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-10.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz następujących skrótów:
 • SHIFT + ALT + h - przejście na stronę startową
 • SHIFT + ALT + d - przejście na stronę poświęconą dostępności
 • SHIFT + ALT + s - przejście na stronę wyszukiwania informacji w witrynie
 • SHIFT + ALT + k - przejście na stronę zawierającą informacje kontaktowe

Menu u góry strony działa zgodnie z wytycznymi WAI-ARIA. Po ustawieniu ostrości na elemencie paska menu można skorzystać z następujących funkcji klawiszy, zgodnie z zasadami obsługi klawiatury:

Pasek menu

 • Strzałka w prawo - przenosi "focus" na następny element w pasku menu. Jeżeli "focus" znajduje się na ostatnim elemencie, to przeniesie "focus" na pierwszy element.
 • Strzałka w lewo - przenosi "focus" na poprzedni element w pasku menu. Jeżeli "focus" znajduje się na pierwszym elemencie, przesunie "focus" na ostatni element.
 • Strzałka w dół - otwiera podmenu i przenosi "focus" na pierwszą pozycję w podmenu.
 • Strzałka w górę - otwiera podmenu i przenosi "focus" na ostatnią pozycję w podmenu.
 • Home - przenosi "focus" na pierwszy element w pasku menu.
 • End - przenosi "focus" na ostatni element w pasku menu.
 • Znak - przenosi "focus" na następny element w pasku menu o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku. Jeżeli żaden z elementów nie ma nazwy zaczynającej się od wpisanego znaku, "focus" nie zostanie przeniesiony.

Podmenu

 • Escape - zamyka podmenu, przenosi "focus" na nadrzędny element paska menu.
 • Strzałka w prawo - jeżeli "focus" znajduje się na elemencie z podmenu, to otwiera podmenu i ustawia "focus" na pierwszym elemencie. Jeśli "focus" znajduje się na elemencie, który nie posiada podmenu: Zamyka podmenu. Przenosi "focus" na następny element w pasku menu. Otwiera podmenu nowo wyśrodkowanego elementu paska menu, utrzymując "focus" na tym nadrzędnym elemencie paska.
 • Strzałka w lewo  - zamyka podmenu i przenosi "focus"na nadrzędną pozycję menu. Przenosi "focus" na następny element o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku. Jeśli nadrzędna pozycja menu znajduje się w pasku menu, również: przenosi "focus" na poprzedni element w pasku. Otwiera podmenu nowo wyśrodkowanego elementu paska, utrzymując "focus" na tym nadrzędnym elemencie paska.
 • Strzałka w dół - przenosi "focus" na następny element w podmenu. Jeśli "focus" znajduje się w pierwszym elemencie, przesunie "focus" na ostatni element.
 • Strzałka w górę - przenosi "focus" na następny element w podmenu. Jeśli "focus" znajduje się na ostatnim elemencie, przesunie "focus" na pierwszy element.
 • Home - przenosi "focus" na pierwszy element podmenu.
 • End - przenosi "focus" na ostatni element podmenu.
 • Znak - przenosi "focus" na następny element o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku.Jeśli żaden z elementów nie ma nazwy zaczynającej się od wpisanego znaku, "focus" nie zostanie przesunięty. Przenosi "focus"na następny element o nazwie zaczynającej się od wpisanego znaku.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część zdjęć z wydarzeń opublikowana przed 20.04.2021 nie posiada pełnych opisów alternatywnych.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji dnia:
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Respondek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2241 044. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych jest usytuowane od ul. Jana Pawła II. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z boku szkoły od strony boiska przygotowany jest podjazd (pochylnia ) dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do szkoły jest możliwy również z poziomu chodnika przez drzwi znajdujące się przy sali gimnastycznej.
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Dla osób na wózkach dostępne są korytarz na parterze szkoły oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Informacja o zakresie działalności szkoły w PJM (polskim języku migowym)

 
Informacja o zakresie działalności szkoły

Szkoła Podstawowa numer 1 imienia Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej. Jest publiczna i zapewnia bezpłatne nauczanie.
W szkole uczą się dzieci i młodzież w klasach od pierwszej do ósmej.
W budynku działa biblioteka, świetlica, stołówka, gabinet pielęgniarki szkolnej.
Szkoła:
•    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
•    organizuje zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania,
•    przygotowuje do realizacji obowiązków szkolnych,
•    zapewnia uczniom opiekę i bezpieczeństwo,
•    wspiera wychowanie,
•    udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
Szkoła ma siedzibę w Łaziskach Górnych przy ulicy Dworcowej 4.
Organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne.
Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.
Aby skontaktować się ze Szkołą można:
•    przyjść do sekretariatu i spotkać się z pracownikiem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
•    napisać pismo, a następnie:
    - wysłać je pocztą tradycyjną na adres:
      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy
      ul. Dworcowa 4, 43-170 Łaziska Górne,
    - przynieść je do sekretariatu Szkoły w godzinach pracy sekretariatu.
    - wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy ePUAP.
Kontakt telefoniczny ze Szkołą pod numerem telefonu: 32 224 10 44.
Informacje o Szkole znajdują się na stronie internetowej www.sp1.laziska.pl.

 

 

Tekst łatwy do czytania (ETR) 519 KB (PDF)

 

Raport w formie dostępnej 65,9 KB (PDF) - pobierz

Raport w formie zgodnej ze wzorem sprawozdania 114 KB (PDF) - pobierz