Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-26.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz następujących skrótów:
  • SHIFT + ALT + h - przejście na stronę startową
  • SHIFT + ALT + d - przejście na stronę poświęconą dostępności
  • SHIFT + ALT + s - przejście na stronę wyszukiwania informacji w witrynie
  • SHIFT + ALT + k - przejście na stronę zawierającą informacje kontaktowe
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część zdjęć z wydarzeń opublikowana przed 20.04.2021 nie posiada pełnych opisów alternatywnych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Respondek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2241 044. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych jest usytuowane od ul. Jana Pawła II. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z boku szkoły od strony boiska przygotowany jest podjazd (pochylnia ) dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do szkoły jest możliwy również z poziomu chodnika przez drzwi znajdujące się przy sali gimnastycznej.
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Dla osób na wózkach dostępne są korytarz na parterze szkoły oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.