Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)Informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku rejestracji obrazu przez monitoring wizyjny na terenie wokół szkoły i wybranych pomieszczeniach budynku szkoły jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy, ul.Dworcowa 4, 43-170 Łaziska Górne.
  Tel.: 32 2241 044 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Celem stosowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i uczniów oraz  ochrona mienia.
 • Podstawą prawną stosowania przez szkołę monitoringu jest art. 108a ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 • Zarejestrowany obraz może zostać udostępniony jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Zapisy monitoringu będą przechowywane przez 14 dni.
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  
 • Dane z monitoringu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane dotyczą.  

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

W związku z tym przedstawiam informację nt. przetwarzania danych oraz zasadach, na jakich się ono odbywa.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem jest:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy

mające siedzibę w Łaziskach Górnych (43-170) przy ul.Dworcowej 4.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby podany powyżej lub poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kto nadzoruje poprawność przetwarzania danych?

Administrator powołał inspektora ochrony danych, którego funkcję pełni Andrzej Bujok.

Inspektor nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. Można się z nim skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzane są dane?

Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawa prawna przetwarzania danych jest różna, w zależności od celu dla jakiego przetwarzane są dane. I tak:

 • jeżeli została zawarta umowa cywilno-prawna, której stroną jest Miasto Łaziska Górne reprezentowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych przetwarza dane stron tej umowy w celu jej realizacji (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy) – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • jeżeli na Dyrektorze Szkoły Podstawowej nr 1 ciąży obowiązek prawny, do którego wypełnienia niezbędne jest przetwarzanie danych (np. przechowywanie faktur VAT i rachunków w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych) to podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • jeżeli Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 dąży do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych (np. dochodzenie roszczeń od innych podmiotów w tym osób fizycznych), to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • jeżeli Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 przetwarza dane jako organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • jeżeli osoba, której dane ma przetwarzać Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 wyrazi na to zgodę (np. w celu udziału w konkursie organizowanym przez szkołę), to podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jak długo przetwarzane są dane?

Co do zasady dane nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne do zrealizowania celu dla jakiego zostały zebrane. Niemniej jednak w związku z tym, że na Dyrektorze Szkoły Podstawowej nr 1, jako podmiocie publicznym, ciąży szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z:

 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz   
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

część danych będzie przechowywana zgodnie z klasyfikacją wynikającą z tych przepisów, a dane archiwalne przechowywane będą bezterminowo.

Komu możemy przekazać dane?

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, jeżeli ciąży na nim taki obowiązek, udostępnia bez wezwanie dane innym podmiotom publicznym, które mają prawo i obowiązek je przetwarzać na podstawie przepisów prawa, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 może udostępnić dane także innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Administrator może udostępnić dane podmiotom, którym zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), jak np. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów telekomunikacyjnych, kancelarie prawne, doradcze itp.

Czy dane są przekazywane do Państw trzecich?

Nie, dane nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Administrator nie udostępnia także danych organizacjom międzynarodowym.

Jakie prawa ma osoba, której dane są przetwarzane?

Osoba, której dane przetwarza Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, ma prawo do żądania dostępu do tych danych, jak również ma prawo do ich sprostowania.

Jeżeli Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 przetwarza dane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; telefon: 22 860 70 86

Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw osób, których dane są przetwarzane można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.