Projekt grantowy Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Beneficjenci ostateczni: uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+) nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

W ramach grantu zakupiono:
1. Laptop HP 250G7 - 7 sztuk
2. Mysz bezprzewodowa BLUPOP BM200 - 7 sztuk

Kwota grantu: 17.500,00 zł